FITTOUCH.CO Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Sarıgöl Mah. Yayla Sk. No:29 İç Kapı No:7 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde ikamet eden Enes Alperen Baki, Gaziosmanpaşa VD. Vergi No:1330526925 (“fittouch.co/Şahıs Şirketi/Site Sahibi”); internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ‘kişisel veri’ sayılan verilerinizin zaman zaman kaydetmekte ve hukuka uygun olarak işlemektedir. Bu nedenle, KVKK uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Site Sahibi KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca söz konusu kişisel verileri nasıl ve hangi amaçlarla işlediği ve kişisel verilerinizin korunması için ne gibi teknik ve idari tedbirler aldığı konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK madde 10, veri sorumlularına, verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken aydınlatma yükümlülüğü yüklemiş ve ilgili kişilerin aydınlatılmasını istemiştir. İlgili madde uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatınız haiz Şirket, ‘ilgili kişileri’:

a. veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b. kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,

c. işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

d. kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,

e. ilgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları konusunda bilgilendirmelidir.

İşbu Aydınlatma Metni ile fittouch.co olarak bütün ziyaretçilerimize KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili olarak bilgilendirme yapmaktayız.

Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK madde 3 fıkra 1 (ı) bendi, veri sorumlusunu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamakta ve bu çerçevede Sarıgöl Mah. Yayla Sk. No:29 İç Kapı No:7 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde ikamet eden Enes Alperen Baki, Gaziosmanpaşa VD. Vergi No:1330526925 veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır.

Cep Telefonu: +90 506 097 39 39

E-posta Adresi: hello@fittouch.co

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Fittouch.co olarak, kişisel verilerinizi ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıdaki ilkeler uyarınca; kişisel verileriniz fittouch.co faaliyetleri kapsamında tarafınıza hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, sizlerin beğenisi, alışkanlıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmesi, bunlar için fittouch.co iş birimlerinin gerekli çalışmalar yapması, fittouch.co ve iş ilişkisi içinde bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişilerin hukuka uygun meşru menfaatlerinin korunması, fittouch.co spor için gerekli sektör araştırmaların gerçekleştirilmesi, iş stratejilerinin belirlenmesi, fittouch.co faaliyetlerinin yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması ve KVKK kapsamındaki yükümlülüklerimiz kapsamında veri güvenliğini arttırmak amaçlarıyla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Fittouch.co tarafından KVKK ilke ve hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve gerekli gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, fittouch.co yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK madde 8 ve 9’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtildiği üzere, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bu yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve başta fittouch.co, iç yönergeleri, kanun ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi olmak üzere işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları

KVKK madde 11, kişisel verisi işlenen her gerçek kişi için birtakım haklar düzenlemekte ve veri sorumlusuna yüklediği aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu hakların ilgili kişiye bildirilmesini talep etmiştir. Bu haklar, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarından oluşmaktadır

Nasıl Koruyoruz?

Fittouch.co tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve üyelerimizin ve üye adaylarımızın ve site ziyaretçilerinin mağdur olmaması için tarafımızca gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmakta olup; fittouch.co tarafından faaliyetlerimizde kullandığımız yazılımların standartlara uygun olması, çalıştığımız üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanlarımızın bu yönde eğitim alması ve fittouch.co içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri internet sayfamızda gösterilmiş bulunan Veri Sorumlusuna başvurabilirsiniz. Bu başvuru, yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır.

Buna göre; başvuru Veri sorumlusunun Sarıgöl Mah. Yayla Sk. No:29 İç Kapı No:7 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresine, Noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek ya da hello@fittouch.co e-posta adresine mail yoluyla gönderebilirsiniz.

Fittouch.co yukarıda belirtilen yollar üzerinden iletilmiş olan başvurularınız, KVKK madde 13’ün 2.fıkrası uyarınca, ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. Cevabımız, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.